ECLI:NL:RVS:2009:BH9243

Bij besluit van 18 september 2006 heeft de Raad voor Rechtsbijstand ‘s-Gravenhage (hierna: de Raad voor Rechtsbijstand) een aanvraag van de vereniging ‘Vereniging Surinaamse Nederlanders’ (hierna: de VSN) om gesubsidieerde rechtsbijstand afgewezen. Anders dan de VSN betoogt, heeft de rechtbank terecht overwogen dat artikel 12, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wrb op haar van toepassing is. Nu de VSN ingevolge haar statuten de in het eerste lid vermelde doeleinden mede beoogt te bereiken door het optreden als procespartij of als procesgemachtigde, is de Afdeling, evenals de rechtbank, van oordeel dat de VSN mede is opgericht voor het voeren van gerechtelijke procedures. Een rechtspersoon kan slechts bij uitzondering aanspraak maken op van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand.

Lees “ECLI:NL:RVS:2009:BH9243” verder