Rechtgebieden van Kilese Rechtsbijstand

Bestuursrecht

In het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Een bestuursrechtelijke procedure is een rechtszaak tegen de overheid.

Belanghebbende - Beroepschrift - Beroepstermijn - Beschikking - Beslistermijn - Besluit - Bezwaartermijn - Doorzendplicht - Dwangsom - Gelijkheidsbeginsel - Hoor en wederhoor - Hoorplicht - Ingebrekestelling - Machtiging - Misbruik van procesrecht - Motiveringsbeginsel - Ontvangsttheorie - Ontvankelijkheid - Proceskostenvergoeding - Publiekrechtelijke rechtshandeling - Rechtszekerheidsbeginsel - Verzending van besluiten - Zorgvuldigheidsbeginsel

Verkeersboetes

De verkeersboetes voor de meest voorkomende lichte overtredingen en verkeersovertredingen worden administratief afgehandeld. Dit is geregeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder).

Doorgetrokken streep - Laden en lossen - Officiersappel - Openbare weg / Privéterrein - Parkeerverbod - Roodlichtgedraging - Snelheidsoverschrijding - Stopafstand - Staandehouding - Verzetprocedure - WAM-zaak - Zekerheidstelling

 

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat u inzage hebt in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming.

Wob-verzoek - dwangsom en Wob - bezwaar - beroep -

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht is het stelsel van wet- en regelgeving dat er voor zorgt dat mensen ten tijde van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ziekte en pensioen toch een inkomen hebben.