Privacyverklaring

Kilese Rechtsbijstand acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Soorten gegevens

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Voornaam of voornamen;
 • Achternaam;
 • Adres, postcode & woonplaats;
 • E-mail;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.
Persoonsgegevens worden door Kilese Rechtsbijstand verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden en het uitvoering geven aan de opdracht of overeenkomst.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is de wet en de opdracht of overeenkomst.

Uw persoonsgegevens worden door Kilese Rechtsbijstand opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie en het archief voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de opdracht of het verzorgen van de (financiële) administratie. Onze basisregel is dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Inzage

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij hebben de volgende maatregelen genomen:

 • Informatieoverdracht via email en de website alleen via een SSL-verbinding;
 • Alle personen die kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren waar in redelijkheid mogelijk en werkbaar een wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • De website wordt constant voorzien van technische updates.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Kilese Rechtsbijstand
info@kilese.nl

Laatste versie: 1 september 2018