Officiële publicaties overheid

RSS Kamerstukken

 • kst-850198 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 19 juli 2018
  Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche: MFK - Voorstel Verordening Commissie programma Creative Europe 2021-2027
 • blg-850115 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 juli 2018
  Evaluatie Bureau Financieel Toezicht
 • blg-850117 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 juli 2018
  Meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018-2021
 • kst-850079 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 juli 2018
  Bedrijfslevenbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 juni 2018, over Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020
 • kst-850081 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 juli 2018
  Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- […]
 • kst-850088 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 juli 2018
  Initiatiefnota van het lid De Groot over een duurzame toekomst voor vis en visser; Verslag van een notaoverleg; Verslag van een notaoverleg, gehouden op 2 juli 2018, over Initiatiefnota van het lid De Groot over een duurzame toekomst voor vis en visser
 • kst-850102 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 juli 2018
  Veiligheid van het railvervoer; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 juni 2018, over ERTMS en spoorveiligheid
 • kst-850106 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 juli 2018
  Luchtvaartbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juli 2018, over Luchtvaart (tweede termijn)
 • kst-850145 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 juli 2018
  Lidmaatschap van de Europese Unie; Brief regering; Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk
 • kst-850146 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 juli 2018
  Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018 ; Verslag van een werkbezoek; Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties aan Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba van 11 juli 2018 tot 15 juli 2018
 • kst-850147 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 juli 2018
  EU-voorstel: Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM (2018) 212; Brief regering; Voortgang EU Verordening biometrie op identiteitskaarten
 • kst-850148 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 juli 2018
  Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over het bericht 'De selectie voor rechters geanalyseerd'
 • kst-850150 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 juli 2018
  Toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur; Brief regering; Overzicht titels uitgebrachte rapporten ADR 2017
 • kst-850152 : Eerste Kamer der Staten-Generaal 18 juli 2018
  Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018; Brief van de minister van Justitie en Veiligheid met een afschrift van een brief aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met een reactie op het advies van de AP over het Wpg-machtigingsbesluit in relatie tot de […]
 • kst-850113 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 juli 2018
  Integratiebeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juli 2018, over Inburgering en integratie
 • kst-850111 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 juli 2018
  Waterbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 juni 2018, over Water
 • kst-850144 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 juli 2018
  Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Brief regering; Voortgang programma eID
 • kst-34857-7 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 juli 2018
  Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten; Nota van wijziging; Nota van wijziging
 • kst-850141 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 juli 2018
  Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018 ; Brief regering; Voortgang nieuwbouwproject 500 sociale huurwoningen Bonaire
 • kst-850099 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 juli 2018
  Toekomstig sportbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 juni 2018, over sportbeleid

RSS Staatsblad

RSS Staatscourant