Officiële publicaties overheid

RSS Kamerstukken

 • blg-821195 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 19 oktober 2017
  Advies inzake de modulestructuur van het wft-vakbekwaamheidsbouwerk
 • blg-821222 : Eerste Kamer der Staten-Generaal 19 oktober 2017
  COM(2017) 335
 • kst-821220 : Eerste Kamer der Staten-Generaal 19 oktober 2017
  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen […]
 • blg-821196 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 19 oktober 2017
  Analyse vakbekwaamheidsbouwwerk financiële dienstverlening
 • kst-32545-72 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 19 oktober 2017
  Wet- en regelgeving financiële markten; Brief regering; Toelichting op het advies van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) inzake vakbekwaamheidsbouwwerk
 • kst-821221 : Eerste Kamer der Staten-Generaal 19 oktober 2017
  EU-voorstel: Richtlijn uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied over grensoverschrijdende constructies COM(2017)335; Verslag van een schriftelijk overleg inzake rapporteren grensoverschrijdende constructies
 • kst-821226 : Eerste Kamer der Staten-Generaal 19 oktober 2017
  Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister; Gewijzigd voorstel van wet
 • blg-821188 : Eerste Kamer der Staten-Generaal 18 oktober 2017
  Ontwerpbegrotingsplan 2018
 • kst-34786-5 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 oktober 2017
  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2018); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag (herdruk)
 • kst-32402-V : Eerste Kamer der Staten-Generaal 18 oktober 2017
  Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Brief inzake aanbieden RVS-rapport 'Heft in eigen hand: Zorg en ondersteuning voor mensen met meervoudige problemen'
 • blg-821142 : Eerste Kamer der Staten-Generaal 18 oktober 2017
  Brief Verkenningsaanvraag sociale dialoog met en consultatie van de sociale partners in de publieke sector
 • blg-821158 : Eerste Kamer der Staten-Generaal 18 oktober 2017
  Juridische mogelijkheden voor het versterken van (zelf)regie bij samenloop van problemen
 • kst-34811-1 : Tweede Kamer der Staten-Generaal; Eerste Kamer der Staten-Generaal 18 oktober 2017
  Wijziging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken; Kigali, 15 oktober 2016; Brief regering; Wijziging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken; Kigali, 15 oktober 2016
 • kst-34104-198 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 oktober 2017
  Langdurige zorg; Brief regering; Pakketadvies positionering behandeling in de Wet langdurige zorg (Wlz)
 • kst-32550-O : Eerste Kamer der Staten-Generaal 18 oktober 2017
  Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Brief inzake voortgangsbrief sturing collectieve sector en diverse toezeggingen
 • kst-33775-22 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 oktober 2017
  Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen; […]
 • blg-821182 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 oktober 2017
  Advies positionering behandeling in de Wlz
 • blg-821058 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 oktober 2017
  Evaluatie preventieve ouderengezondheidszorg
 • blg-821180 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 oktober 2017
  Relevante passages parlementaire geschiedenis met betrekking tot zorgplicht van gemeenten aangaande de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering
 • kst-34677-17 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 oktober 2017
  Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep in verband met het versterken van de governance van accountantsorganisaties (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties); Brief regering; Toezeggingen naar aanleiding van het plenair debat van 6 september 2017 over de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (Kamerstuk […]

RSS Staatsblad

RSS Staatscourant

 • stcrt-2017-60239 : Heemskerk 19 oktober 2017
  Gemeente Heemskerk - verkeersbesluit tot inrichting van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Maerelaan 53
 • stcrt-2017-60093 : 's-Gravenhage 19 oktober 2017
  Omgevingsvergunning - Ontwerpbeschikking verleend, Strandweg 13F te Den Haag
 • stcrt-2017-60679 : 's-Gravenhage 19 oktober 2017
  Omgevingsvergunning - Beschikking verleend uitgebreid, ter plaatse van Zwaardvegersgaarde 95 te Den Haag
 • stcrt-2017-60341 : Opmeer 19 oktober 2017
  Gemeente Opmeer - wijziging onderbord Gehandicaptenparkeerplaats - Plantsoen 7 Hoogwoud
 • stcrt-2017-60086 : Autoriteit Consument en Markt 19 oktober 2017
  Mededeling inzake de vaststelling van het besluit tot goedkeuring van een voorstel van TenneT voor de oprichting van het centraal toewijzingsplatform (SAP) en de methodologie voor kostenverdeling, Autoriteit Consument en Markt
 • stcrt-2017-59575 : Ministerie van Veiligheid en Justitie 19 oktober 2017
  Mededeling van de implementatie van richtlijn (EU) 2016/1919 van het Europees parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in strafprocedures en voor gezochte personen in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel (PbEU 2016, L 297)
 • stcrt-2017-60660 : Utrecht 19 oktober 2017
  Gemeente Utrecht - Intrekken: Eenrichtingsweg (C3) met onderbord “Uitgezonderd fietsers en bromfietsers” (OB54) - Neude (ter hoogte van het voormalige postkantoor; wegvak tussen Potterstraat en Lange Jansstraat; richting de Vinkenburgstraat/Drakenburgstraat)
 • stcrt-2017-59604 : Cromstrijen 19 oktober 2017
  Ontwerpwijzigingsplan Kreupeleweg 47, Klaaswaal
 • stcrt-2017-60665 : Beuningen 19 oktober 2017
  Gemeente Beuningen - instellen parkeerverbod - Vordingstraat in Ewijk
 • stcrt-2017-60662 : Beuningen 19 oktober 2017
  Gemeente Beuningen - instellen laad- en losstrook - Trajanussingel in Beuningen
 • stcrt-2017-60667 : Utrecht 19 oktober 2017
  Gemeente Utrecht - Intrekken: Begin voetgangerszone (G7) met onderbord “Fietsen toegestaan” (OB02) en dynamische afsluiting met twee betonnen paaltjes Intrekken: Begin voetgangerszone (G7) met onderbord “Fietsen toegestaan 18.00-06.00 uur koopavond 21.00-06.00 uur” (OB02) - Oudegracht Weerdzijde (ter hoogte van de Bezembrug, huisnummer 154; wegvak tussen Stadhuisbrug en Vinkenburgstraat); Oudegracht Weerdzijde (ter hoogte van de Bezembrug, […]
 • stcrt-2017-60669 : Gooise Meren 19 oktober 2017
  Uitgebreide procedure Brinklaan 36A te Bussum
 • stcrt-2017-60670 : Utrecht 19 oktober 2017
  Gemeente Utrecht - Vaststellen: Voorrangskruispunt met haaietanden waarbij fietsers voorrang moeten verlenen aan fietsers op het kruisende fietspad - Europalaan (ter hoogte van het fietskruispunt Europalaan-De Liesbosch-Winthontlaan; wegvak van en naar de Jutfasebrug)
 • stcrt-2017-59918 : Dordrecht 19 oktober 2017
  Ontwerpbestemmingsplan “1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Parkrand (Wielwijkpark en Reeweg Zuid)”
 • stcrt-2017-60657 : Utrecht 19 oktober 2017
  Gemeente Utrecht - Intrekken: Gebod tot het volgen van de op het bord aangegeven rijrichting “rechtdoor” (D4) met onderbord “Uitgezonderd lijnbussen” (OB104), ontheffinghouders, fietsers en vrachtauto’s Vaststellen: Gebod tot het volgen van de op het bord aangegeven rijrichting “linksaf” (D5l) met onderbord “Uitgezonderd lijnbussen” (OB104), met onderbord “Uitgezonderd vrachtauto’s” (OB61) en met onderbord “Uitgezonderd fietsers” […]
 • stcrt-2017-59689 : Zuid-Holland 19 oktober 2017
  Provincie Zuid Holland, ontwerpbeschikking Van Leeuwenhoekweg 33 Dordrecht
 • stcrt-2017-60655 : Schiedam 19 oktober 2017
  Gemeente Schiedam - Plaatsing oplaadpaal - Chopinplein 76
 • stcrt-2017-57262 : Menameradiel 19 oktober 2017
  Ontwerp-projectafwijkingsbesluit Anskereed 2 te Berltsum
 • stcrt-2017-60654 : Schiedam 19 oktober 2017
  Gemeente Schiedam - Plaatsing oplaadpaal - Burgemeester Knappertlaan 80
 • stcrt-2017-59547 : Ministerie van Veiligheid en Justitie 19 oktober 2017
  Advies Raad van State inzake het Besluit houdende wijziging van diverse besluiten aan de Wet van 25 mei 2016 tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel (Stb. 2016, 203)