ECLI:NL:GHLEE:2003:AO0697

De betrokkene voert aan dat ter plaatse twee doorgetrokken strepen zijn aangebracht en dat deze strepen niet in overeenstemming met bestaande Europese regelgeving zijn aangebracht. Verder is het volgens de betrokkene niet logisch dat ter plaatse een dubbele doorgetrokken streep is aangebracht, nu een dergelijke markering wordt toegepast bij wijkontsluitende wegen. Het hof is echter van oordeel dat het niet ter beoordeling van de weggebruiker staat of een verkeersteken overeenkomstig de voorschriften en terecht is geplaatst.

Uitspraak

WAHV 03/00637
14 oktober 2003
CJIB 19054926438

Gerechtshof te Leeuwarden
Arrest
op het hoger beroep tegen de beslissing
van de kantonrechter van de rechtbank te [woonplaats]
van 28 mei 2003
betreffende
[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),
wonende te [woonplaats].

1. De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie in het arrondissement Zwolle ongegrond verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Het procesverloop

De betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld. Bij het beroepschrift is verzocht om een behandeling ter zitting.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De betrokkene is in de gelegenheid gesteld het beroep schriftelijk nader toe te lichten. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

De zaak is behandeld ter zitting van 30 september 2003. De betrokkene is verschenen. Als gemachtigde van de advocaat-generaal is verschenen mr. N.D.P. van der Hoek.

3. Beoordeling

3.1. Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van € Euro 115,- opgelegd ter zake van “de doorgetrokken streep overschrijden tussen rijstroken/op paden met verkeer in beide richtingen naar links”, welke gedraging zou zijn verricht op 29 augustus 2002 op de Rijksstraatweg in Herxen.

3.2. De betrokkene voert aan, dat ter plaatse twee doorgetrokken strepen op het wegdek zijn aangebracht, dat deze strepen niet in overeenstemming met de bestaande Europese regelgeving zijn aangebracht en dat hij daarom de wet niet heeft overtreden. Verder voert de betrokkene aan dat het niet logisch is om ter plaatse een dubbele doorgetrokken streep aan te brengen. Een dergelijke markering wordt toegepast bij wijkontsluitende wegen, waarbij het vooral gaat om het visuele aspect. De weg lijkt dan namelijk smaller waardoor er mogelijk langzamer wordt gereden, aldus de betrokkene.

3.3. Het hof is van oordeel dat het niet ter beoordeling van de weggebruiker staat of een verkeersteken overeenkomstig de voorschriften en terecht is geplaatst. Dat is slechts anders in het geval de situatie klaarblijkelijk zo afwijkend is van die waarop het verkeersteken betrekking heeft dat bij gevolg geven aan dat teken de veiligheid op weg in gevaar zou worden gebracht (vgl. HR 4 december 1984, VR 1985/39 en Hof Leeuwarden 15 mei 2002, VR 2002/192, ECLI:NL:GHLEE:2002:AE3505). Daarvan is in casu geen sprake.

3.4. In aanmerking genomen dat de betrokkene niet heeft betwist dat hij de doorgetrokken streep op de datum en de plaats, zoals in de inleidende beschikking is vermeld, heeft overschreden, is naar de overtuiging van het hof komen vast te staan dat de gedraging is verricht.

3.5. Het is het hof niet gebleken van omstandigheden die het opleggen van een sanctie niet billijken of dat deze aanleiding geven om een lager bedrag van de sanctie vast te stellen.

3.6. Gelet op het voorgaande zal het hof de beslissing van de kantonrechter bevestigen.

4. De beslissing

Het gerechtshof:

  • bevestigt de beslissing van de kantonrechter.

Dit arrest is gewezen door mr. Poelman, in tegenwoordigheid van mr. Wijma als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.