ECLI:NL:GHARL:2017:2892

Ingevolge vaste rechtspraak van het hof dient aan een buitenlandse betrokkene, die de Nederlandse taal niet voldoende machtig is en die derhalve de inhoud van enig processtuk niet begrijpt, een schriftelijke vertaling van een of meer door de betrokkene aan te wijzen processtukken te worden verschaft in een taal die de betrokkene begrijpt. Deze vertaling dient te worden vervaardigd door een beëdigd vertaler en dient in het geding te worden gebracht door het bestuursorgaan dat de sanctie heeft opgelegd of gehandhaafd. In plaats van een vertaling kan worden volstaan met een door een beëdigd vertaler te vervaardigen schriftelijke weergave van de korte inhoud van het processtuk, indien en voor zover de betrokkene daardoor niet wordt geschaad in zijn verdedigingsbelang.

Uitspraak

WAHV 200.169.392
4 april 2017
CJIB 179825696

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
zittingsplaats Leeuwarden

Tussenarrest
op het hoger beroep tegen de beslissing
van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland
van 14 april 2015
betreffende
[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),
wonende te [woonplaats],
voor wie als gemachtigde optreedt [gemachtigde],
kantoorhoudende te [vestigingsplaats] (Duitsland).

De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de door de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie namens de officier van justitie genomen beslissing niet-ontvankelijk verklaard.

Het procesverloop

De gemachtigde van de betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De gemachtigde van de betrokkene heeft schriftelijk een nadere toelichting gegeven op het beroep.

De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de nadere toelichting op het beroep. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Beoordeling

1. De betrokkene is woonachtig in Duitsland en de gemachtigde van de betrokkene heeft telkens in het Duits gecorrespondeerd. De gemachtigde heeft aangevoerd dat de beslissing van de kantonrechter enkel in het Nederlands is toegezonden. Hierdoor kan de gemachtigde niet van de inhoud kennis nemen.

2. Ingevolge vaste rechtspraak van het hof dient aan een buitenlandse betrokkene, die de Nederlandse taal niet voldoende machtig is en die derhalve de inhoud van enig processtuk niet begrijpt, een schriftelijke vertaling van een of meer door de betrokkene aan te wijzen processtukken te worden verschaft in een taal die de betrokkene begrijpt. Deze vertaling dient te worden vervaardigd door een beëdigd vertaler en dient in het geding te worden gebracht door het bestuursorgaan dat de sanctie heeft opgelegd of gehandhaafd.

3. In plaats van een vertaling kan worden volstaan met een door een beëdigd vertaler te vervaardigen schriftelijke weergave van de korte inhoud van een stuk als vorenbedoeld, indien en voor zover de betrokkene daardoor niet wordt geschaad in zijn verdedigingsbelang.

4. Het hof zal daarom aan de griffier van het hof opdragen alsnog een door een beëdigd vertaler te vervaardigen schriftelijke weergave van de korte inhoud van de beslissing van de kantonrechter in het geding te brengen.

Beslissing

Het gerechtshof:

  • draagt de griffier van het hof op een door een beëdigd vertaler te vervaardigen schriftelijke weergave van de korte inhoud van de beslissing van de kantonrechter in het geding te brengen;
  • bepaalt, dat de betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld binnen vier weken na de verzending van bedoelde schriftelijke weergave een nadere toelichting te geven op het beroep;
  • verstaat – voor het geval de betrokkene een nadere toelichting geeft op het beroep – dat de advocaat-generaal in de gelegenheid wordt gesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 3 WAHV op die nadere toelichting te reageren.

Dit arrest is gewezen door mr. Sekeris, in tegenwoordigheid van mr. Stoop als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *