ECLI:NL:GHARL:2017:1759

De door de betrokkene verzochte vergoeding voor kosten van professionele juridische bijstand is door de kantonrechter afgewezen. In dit verband stelt het hof vast dat de beroepschriften tegen de inleidende beschikking en de beslissing van de officier van justitie zijn ondertekend door de betrokkene zelf. In de beroepschriften is ook niet aangegeven dat beroep wordt ingesteld namens de betrokkene. Voorts blijkt uit het proces-verbaal van de zitting van de kantonrechter dat de betrokkene in persoon is verschenen. Op grond daarvan is het hof van oordeel dat geen sprake is van een door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Dat de betrokkene directeur is van [naam] B.V. en dat voor de beroepschriften gebruik is gemaakt van het briefpapier van die B.V., maakt dit niet anders.

Uitspraak

WAHV 200.168.647
2 maart 2017
CJIB 172910045

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
zittingsplaats Leeuwarden

Arrest
op het hoger beroep tegen de beslissing
van de kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant
van 19 januari 2015
betreffende
[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),
wonende te [woonplaats].

De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft de beslissing van de officier van justitie vernietigd, voor zover deze betrekking heeft op de omschrijving van de gedraging, de feitcode en het sanctiebedrag in de inleidende beschikking, heeft de inleidende beschikking gewijzigd in die zin dat als de omschrijving van de gedraging heeft te gelden “overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, met 13 km/h”, als de feitcode “VS-13” en als het sanctiebedrag “€ 145,-“, heeft het beroep voor het overige gedeeltelijk gegrond verklaard en het bedrag van de sanctie gematigd tot € 100,-, te vermeerderen met € 7,- administratiekosten en heeft verder bepaald dat een deel van hetgeen door betrokkene tot zekerheid is gesteld, te weten een bedrag van € 65,- door de officier van justitie aan hem wordt gerestitueerd. Voorts heeft de kantonrechter de officier van justitie veroordeeld in de kosten als bedoeld in artikel 13a van de WAHV, ten behoeve van de betrokkene, tot een bedrag van € 20,20.

Het procesverloop

De betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld een verweerschrift in te dienen. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Beoordeling

1. De kantonrechter heeft een proceskostenvergoeding toegekend voor de gemaakte reiskosten. De door de betrokkene verzochte vergoeding voor kosten van professionele juridische bijstand is door de kantonrechter afgewezen.

2. Het hoger beroep van de betrokkene richt zich tegen de afwijzing van de verzochte vergoeding voor kosten van professionele juridische bijstand. Daartoe wordt aangevoerd dat de betrokkene zich wel degelijk heeft laten vertegenwoordigen door een derde, te weten door [naam] B.V. Dat [betrokkene] privé in deze zaak de betrokkene betreft doet daar niet aan af. Het beroepschrift is voorbereid en uitgewerkt door personeel van de B.V. en de verdediging ter zitting is gevoerd door de directeur van de B.V., namelijk [betrokkene]. Voor de beroepschriften is gebruik gemaakt van het briefpapier van de B.V. Als directeur van de B.V. tekent [betrokkene] alle uitgaande post af. De kantonrechter is er dan ook ten onrechte vanuit gegaan dat [betrokkene] als de betrokkene zelf het beroepschrift heeft ingediend en ter zitting aanwezig was.

3. Ten aanzien van het verzoek van de betrokkene om vergoeding van kosten van professionele juridische bijstand, heeft de kantonrechter het volgende overwogen:

"In het onderhavige geval is echter niet gebleken dat er sprake is van rechtsbijstand die vast onderdeel vormt van een duurzame op het vergaren van inkomsten gerichte taakuitoefening. Betrokkene heeft zowel in de fase van het beroep bij de kantonrechter als in de fase van het beroep bij de officier van justitie zelf zijn beroepschriften ingediend. Bovendien is betrokkene zelf ter zitting verschenen, zonder gemachtigde."

4. Artikel 13a, eerste lid, laatste volzin, van de WAHV verklaart het Besluit proceskosten bestuursrecht (hierna: het Besluit) van overeenkomstige toepassing. Derhalve dient het hof het kostenverzoek te beoordelen aan de hand van de genoemde regeling.

5. Ingevolge artikel 1, onder a, van het Besluit kan een veroordeling in de kosten betrekking hebben op kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

6. Het hof dient de vraag te beantwoorden of in dit geval sprake is van een door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. In dit verband stelt het hof vast dat de beroepschriften tegen de inleidende beschikking en de beslissing van de officier van justitie zijn ondertekend door de betrokkene zelf. In de beroepschriften is ook niet aangegeven dat beroep wordt ingesteld namens de betrokkene. Voorts blijkt uit het proces-verbaal van de zitting van de kantonrechter dat de betrokkene in persoon is verschenen. Op grond daarvan is het hof van oordeel dat geen sprake is van een door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Dat de betrokkene directeur is van [naam] B.V. en dat voor de beroepschriften gebruik is gemaakt van het briefpapier van die B.V., maakt dit niet anders.

7. Het voorgaande brengt mee dat de kantonrechter het verzoek om vergoeding van kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand terecht heeft afgewezen. Het hof zal de beslissing van de kantonrechter dan ook bevestigen.

Beslissing

Het gerechtshof:

  • bevestigt de beslissing van de kantonrechter.

Dit arrest is gewezen door mr. Van Schuijlenburg, in tegenwoordigheid van mr. Starreveld als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *