ECLI:NL:GHARL:2017:1488

De advocaat-generaal heeft aan het verweerschrift een tweetal foto’s gehecht. Op de eerste foto is het voertuig aan de achterzijde gefotografeerd. Het voertuig rijdt van de camera weg. Uit de databalk blijkt dat deze foto is gemaakt om 14.57.59 uur. Op de tweede foto is het voertuig te zien op dezelfde locatie, maar op de andere weghelft. Het voertuig is aan de voorzijde gefotografeerd. Het voertuig rijdt op de camera af. Uit de databalk blijkt dat deze foto is gemaakt om 14.57.12 uur. Bij beide foto’s is hetzelfde fotofilmnummer vermeld, maar een andere filenaam. Er is sprake van twee afzonderlijke gedragingen. Dat er minder dan één minuut tussen de gedragingen zit, maakt de gedragingen niet minder sanctiewaardig. De betrokkene heeft tussen de twee snelheidsmetingen zijn voertuig gekeerd en voldoende gelegenheid gehad om zijn snelheid aan te passen aan de geldende maximumsnelheid.

Uitspraak

WAHV 200.167.408
21 februari 2017
CJIB 184316677

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
zittingsplaats Leeuwarden

Arrest
op het hoger beroep tegen de beslissing
van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland
van 6 maart 2015
betreffende
[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),
gevestigd te [plaats],
voor wie als gemachtigde optreedt [gemachtigde],
wonende te [plaats].

De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de door de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie namens de officier van justitie genomen beslissing ongegrond verklaard.

Het procesverloop

De gemachtigde van de betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De gemachtigde van de betrokkene is in de gelegenheid gesteld het beroep schriftelijk nader toe te lichten. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Beoordeling

1. Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van € 109,- opgelegd ter zake van “overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 13 km/h”, welke gedraging zou zijn verricht op 10 september 2014 om 14.57 uur op de Provinciale weg N240 / Westerterpweg te Slootdorp met het voertuig met het kenteken [kenteken].

2. De gemachtigde brengt naar voren dat er twee boetes zijn opgelegd voor snelheidsovertredingen die op hetzelfde tijdstip zouden zijn gepleegd, en die ook hetzelfde fotofilmnummer hebben. De gemachtigde is van oordeel dat dit onmogelijk is en wenst de foto’s als bewijsmateriaal zien. Over de zaak met CJIB-nummer 184316639 zegt de kantonrechter niets, terwijl deze zaken wel met elkaar te maken hebben.

3. Het hof merkt op dat in dit hoger beroep uitsluitend de onderhavige sanctie aan de orde is, omdat (zo blijkt uit het verweerschrift van de advocaat-generaal) abusievelijk geen beroep tegen de beslissing van de kantonrechter was geregistreerd en dit eerst in augustus 2015 is gebeurd, zodat de kantonrechter op dit beroep nog een beslissing moet nemen. Gelet hierop ligt slechts ter beoordeling voor of de onder 1. vermelde gedraging is verricht en, zo ja, of daarvoor terecht een sanctie is opgelegd aan de betrokkene.

4. In WAHV-zaken biedt de ambtsedige verklaring van de verbalisant in beginsel een voldoende grondslag voor de vaststelling dat de gedraging is verricht. Dat is anders indien de betrokkene voor zijn zaak specifieke feiten en omstandigheden aanvoert, die aanleiding geven te twijfelen aan de juistheid van één of meer onderdelen van de ambtsedige verklaring dan wel indien uit het dossier zulke feiten en omstandigheden blijken.

5. Naast de in de inleidende beschikking vermelde gegevens, houdt de ambtsedige verklaring van de verbalisant zoals opgenomen in het zaakoverzicht van het CJIB onder meer het volgende in:

“De werkelijke snelheid stelde ik vast m.b.v. een voor de meting geteste, geijkte en op de voorgeschreven wijze gebruikte snelheidsmeetmiddel.

Gemeten (afgelezen) snelheid : 66 km per uur.
Werkelijke (gecorrigeerde) snelheid : 63 km per uur.
Toegestane snelheid : 50 km per uur.
Overschrijding met : 13 km per uur.

De werkelijke snelheid is het resultaat van een, overeenkomstig de geldende Aanwijzing snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers van het college van Procureurs-generaal uitgevoerde correctie op de met het meetmiddel gemeten (afgelezen) snelheid.

De bestuurder werd ter plaatse niet staande gehouden. Er werd volstaan met bekeuren op kenteken.

(…)

Rijrichting van: Westerland
Rijrichting naar: Wieringerwerf
Ter hoogte van hectometerpaal/pandnummer: 7,2”

6. De advocaat-generaal heeft aan het verweerschrift een tweetal foto’s gehecht. Op de eerste foto is het voertuig van de betrokkene aan de achterzijde gefotografeerd. Het voertuig rijdt van de camera weg. Uit de databalk onder de foto blijkt dat deze foto is gemaakt om 14.57.59 uur.
Op de tweede foto is het voertuig van de betrokkene te zien op dezelfde locatie, maar op de andere weghelft. Het voertuig is op deze foto aan de voorzijde gefotografeerd. Het voertuig rijdt op de camera af. Uit de databalk onder de foto blijkt dat deze foto is gemaakt om 14.57.12 uur.
Bij beide foto’s is hetzelfde fotofilmnummer vermeld, maar een andere filenaam.

7. Het hof ziet in hetgeen de gemachtigde heeft aangevoerd geen aanleiding te twijfelen aan de verklaring van de verbalisant dat de gedraging is verricht.

Er is sprake van twee afzonderlijke gedragingen, die op verschillende tijdstippen zijn verricht, te weten te 14:57.12 uur (de gedraging met CJIB-nummer 184316639) en 14:57:59 uur (de onderhavige gedraging). Dat er minder dan één minuut tussen de gedragingen zit maakt de gedragingen niet minder sanctiewaardig. De betrokkene heeft tussen de twee snelheidsmetingen zijn voertuig gekeerd en voldoende gelegenheid gehad om zijn snelheid aan te passen aan de geldende maximumsnelheid.

8. Nu de gemachtigde voor het overige geen voor zijn zaak specifieke feiten en omstandigheden aanvoert die aanleiding geven te twijfelen aan de verklaring van de verbalisant, noch uit het dossier zulke feiten en omstandigheden blijken, is naar de overtuiging van het hof komen vast te staan dat de gedraging is verricht. Het hof zal de beslissing van de kantonrechter dan ook bevestigen.

Beslissing

Het gerechtshof:

 • bevestigt de beslissing van de kantonrechter.

Dit arrest is gewezen door mr. Beswerda, in tegenwoordigheid van mr. Landstra als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.

2 gedachten over “ECLI:NL:GHARL:2017:1488”

 1. Op vergelijkbare wijze als bij de toetsing aan het in artikel 3:4 van de Awb neergelegde evenredigheidsbeginsel, dient de rechter in WAHV-zaken te toetsen of de omstandigheden waaronder de gedraging is verricht, het opleggen van een sanctie niet billijken, dan wel of de omstandigheden waarin de betrokkene verkeert tot matiging van de sanctie moeten leiden. Dit betekent dat de kantonrechter in voorkomende gevallen slechts tot vernietiging mag overgaan, indien de officier van justitie in verband met de omstandigheden van het geval, dan wel die waarin de betrokkene verkeert, niet heeft kunnen oordelen tot handhaving van de administratieve sanctie.

  Dat aan de betrokkene in een bepaalde periode meerdere sancties zijn opgelegd wegens verschillende met elkaar vergelijkbare gedragingen, is op zichzelf genomen geen aanleiding voor matiging. Het enkel verrichten van een gedraging als de onderhavige rechtvaardigt de oplegging van een sanctie. Dat de betrokkene zijn verkeersgedrag pas heeft aangepast nadat hij bekend was geworden met de eerste administratieve sanctie, betekent niet dat aanleiding bestaat om te oordelen dat hem geen administratieve sanctie zou kunnen worden opgelegd voor snelheidsovertredingen die hij in de tussentijd heeft begaan (arrest van 21 februari 2017, punt 9 en 10, ECLI:NL:GHARL:2017:1494).

 2. In de ‘Aanwijzing administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften’ was een definitie opgenomen met betrekking tot één gebeurtenis/afzonderlijke gedragingen.

  Om ongewenste cumulatie van sancties te voorkomen wordt per gebeurtenis aan de betrokkene voor ten hoogste drie gedragingen een sanctie opgelegd.
  
  Indien een gebeurtenis uit gedragingen en overtredingen bestaat, wordt ten aanzien van de betrokkene/verdachte voor ten hoogste drie feiten een sanctie opgelegd/proces-verbaal opgemaakt of een transactie aangeboden. Afdoening langs één traject is daarbij het uitgangspunt. Indien zowel de strafrechtelijke als de administratiefrechtelijke weg wordt bewandeld, moet in het proces-verbaal melding worden gemaakt van de opgelegde sanctie(s) en op de aankondiging van beschikking van het/de opgemaakte proces(sen)-verbaal. Van deze mogelijkheid moet slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik worden gemaakt.

  Naar het oordeel van het hof dient dan ook onder “een gebeurtenis” als bedoeld in de ‘Aanwijzing administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften’ in ieder geval te worden verstaan een controle bij gelegenheid waarvan één of meerdere gedragingen of verkeersovertredingen zijn vastgesteld (arrest 20 januari 2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BV7306).

  In het arrest van 27 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:789, meldt het hof het volgende over een voortgezette handeling. Bij de beoordeling of in het geval van meerdere gedragingen sprake is van een voortgezette handeling stelt het hof voorop dat een verkeersdeelnemer voortdurend te maken krijgt met nieuwe verkeerssituaties, waarin hij alert dient zijn en waarin hij derhalve bij voortduring beslissingen neemt en moet nemen. Aldus zal niet snel sprake zijn van meerdere gedragingen die voortkomen uit één ongeoorloofd wilsbesluit.

  Meerdere gedragingen tijdens een achtervolging
  In het arrest van 28 mei 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:4289, was er sprake van een achtervolging waarbij meerdere gedragingen plaatsvonden. In deze zaak kon niet worden gesproken van “een gebeurtenis” in de zin van de Aanwijzing administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Uit de verklaringen van de verbalisant, in samenhang bezien met de omstandigheid dat in de verschillende beschikkingen verschillende pleeglocaties en pleegtijdstippen zijn vermeld, volgde dat de onderhavige gedragingen zijn verricht terwijl de bestuurder van het voertuig door twee politievoertuigen werd achtervolgd. Deze gedragingen zijn daarbij niet allemaal op hetzelfde moment verricht, of op hetzelfde moment kenbaar geworden voor de verbalisanten, doch op verschillende, elkaar opvolgende momenten en op verschillende locaties verricht en waargenomen. Gedurende de door de verbalisant geschetste achtervolging heeft de betrokkene zich telkens in een nieuwe verkeerssituatie begeven en daarbij telkens opnieuw verkeersregels overtreden. Dat er een verband tussen die verschillende gedragingen bestaat – te weten: dat zij allen zijn begaan gedurende de geschetste achtervolging – maakt dat niet anders.

  Eén gebeurtenis bij parkeergedragingen
  Ook bij parkeergedragingen is niet snel sprake van een gebeurtenis. In het arrest van 27 oktober 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8214, was aan de betrokkene op twee opeenvolgende data een sanctie opgelegd ter zake van “parkeren op een gelegenheid voor onmiddellijk laden lossen van goederen.” Voldoende aannemelijk was dat het voertuig gedurende de afwezigheid van de betrokkene niet is verplaatst. Het beroep op het door het hof ook voor WAHV-zaken aanvaarde beginsel, dat niemand tweemaal behoort te worden gesanctioneerd voor dezelfde gedraging, slaagt niet en leidt niet tot vernietiging van de tweede sanctie. Immers wanneer een eerder op het voertuig aangebrachte aankondiging van beschikking niet heeft kunnen bewerkstelligen dat de kentekenhouder een einde maakt aan de onwettige situatie, ligt het in de rede dat bij iedere volgende constatering van de gedraging opnieuw een sanctie wordt opgelegd. Een andere opvatting zou ertoe leiden dat het verbod wordt omzeild door éénmaal een sanctie te accepteren om vervolgens de verboden toestand als voortgezette handeling te laten voortbestaan.

  Of op dit moment deze of een vergelijkbare aanwijzing geldt, is op moment van schrijven niet duidelijk. Het hof heeft het beginsel, dat niemand tweemaal behoort te worden gesanctioneerd voor dezelfde gedraging, in het verleden wel aanvaard.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *