ECLI:NL:GHARL:2014:1260

De betrokkene, een particulier, heeft een bedrijf opdracht gegeven om haar auto namens haar te verhuren aan derden. In de huurovereenkomst staat ook dat de auto namens haar wordt verhuurd. Er is geen sprake van een bedrijfs- of beroepsmatig aangegane huurovereenkomst. Niet de huurder maar de betrokkene is aansprakelijk voor betaling van de sanctie.

Uitspraak

WAHV 200.124.601
21 februari 2014
CJIB 156463902
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
locatie Leeuwarden

Arrest
op het hoger beroep tegen de beslissing
van de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam
van 22 januari 2013
betreffende
[de betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),
wonende te [plaats].

De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de door de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie namens de officier van justitie in het arrondissement Amsterdam genomen beslissing ongegrond verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Het procesverloop

De betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

Bij het beroepschrift is verzocht om een behandeling ter zitting.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De betrokkene heeft schriftelijk een nadere toelichting gegeven op het beroep. Tevens is verzocht om vergoeding van kosten.

De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de nadere toelichting op het beroep. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

De zaak is behandeld ter zitting van 7 februari 2014. De betrokkene is niet verschenen. Als gemachtigde van de advocaat-generaal is verschenen mr. C.T. Brontsema.

Beoordeling

1. Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van € 125,- opgelegd ter zake van “Overschrijding maximumsnelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 20 km/h (verkeersbord A1)”, welke gedraging zou zijn verricht op 17 oktober 2011 om 19.46 uur op de Haarlemmerweg te Amsterdam met het voertuig met het kenteken [kenteken].

2. De betrokkene, de kentekenhouder van voormeld voertuig, ontkent niet dat de gedraging is verricht met dat voertuig. Zij voert echter aan dat zij dat voertuig op de datum van de gedraging bedrijfsmatig had verhuurd aan een derde, zodat niet zij maar de huurder van het voertuig ter zake van deze gedraging dient te worden aangesproken. De betrokkene heeft hiertoe een afschrift van een namens haar aangegane huurovereenkomst overgelegd alsmede een afschrift van een opdracht tot dienstverlening bij verhuur.

3. Artikel 8, aanhef en onder b, WAHV luidt – voor zover hier van belang – als volgt:

"De officier van justitie vernietigt de beschikking indien, in het geval van artikel 5 onderscheidenlijk artikel 5a, degene op wiens naam het kenteken in het kentekenregister is ingeschreven: een voor een termijn van ten hoogste drie maanden schriftelijk bedrijfsmatig aangegane huurovereenkomst overlegt waaruit blijkt wie ten tijde van de gedraging de huurder van het motorrijtuig onderscheidenlijk de aanhangwagen was, (…)."

4. Uit de overlegde huurovereenkomst blijkt dat [naam] het voertuig met voormeld kenteken namens de betrokkene heeft verhuurd.

5. De vraag die ter beoordeling voor ligt is of deze huurovereenkomst is aan te merken als een bedrijfsmatig aangegane huurovereenkomst in de zin van voormeld artikel 8 WAHV.

6. De wet noch de wetsgeschiedenis bieden een aanknopingspunt voor de beoordeling van de vraag of aannemelijk is gemaakt dat de, in artikel 8, aanhef en onder b, WAHV bedoelde, huurovereenkomst bedrijfsmatig is aangegaan. De memorie van toelichting houdt te dienaangaande slechts in:

"Om duidelijk tot uitdrukking te laten komen dat de in artikel 8 voorziene disculpatiemogelijkheid voor de kentekenhouder - voor zover hier van belang - alleen betrekking kan hebben op bedrijfs- of beroepsmatige verhuur van een motorrijtuig is in dit artikel tevens tussen "schriftelijk" en "aangegane" nog ingevoegd: "bedrijfsmatig." (Memorie van Toelichting, Kamerstukken II, 1993/94, 23 689, nr. 3, p. 4).

Derhalve dient deze beoordeling te geschieden op grond van het feitelijk gebruik en hetgeen ten bewijze daarvan is overgelegd.

Het is – nu het een disculpatiemogelijkheid betreft – aan betrokkene om aannemelijk te maken dat haar een beroep op artikel 8, aanhef en onder b, WAHV toekomt.

7. De betrokkene heeft in dit verband aangevoerd dat uit het feit dat zij de verhuur van haar voertuig heeft uitbesteed aan[naam] reeds blijkt dat daarvan sprake is. Ten bewijze hiervan heeft zij een afschrift van een opdracht tot dienstverlening overgelegd. Hierin staat dat de betrokkene aan [naam] de opdracht heeft gegeven tot het verlenen van diensten bij de verhuur van voormeld voertuig.

In het overgelegde huurcontact is opgenomen dat het voertuig namens betrokkene wordt verhuurd.

8. Het hof is van oordeel dat de betrokkene er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat zij de onderhavige huurovereenkomst bedrijfs- of beroepsmatig is aangegaan. De enkele omstandigheid dat zij de verhuur van haar voertuig, middels een opdracht tot dienstverlening, heeft uitbesteed aan een derde is daartoe onvoldoende, aangezien deze omstandigheid niet maakt dat zij daarmee niet langer de hoedanigheid van particulier heeft. De betrokkene heeft overigens geen feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit volgt dat zij een bedrijf of beroep heeft waarbij het past dat zij haar voertuig aldus verhuurt. Derhalve kan niet worden vastgesteld dat er sprake is van een bedrijfsmatig aangegane huurovereenkomst in de zin van artikel 8, aanhef en onder b, WAHV. De betrokkene blijft daarom als kentekenhouder aansprakelijk voor de aan haar opgelegde sanctie.

9. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, zal het hof de beslissing van de kantonrechter bevestigen.

10. Nu de betrokkene niet in het gelijk wordt gesteld, zal het verzoek tot vergoeding van kosten worden afgewezen.

Beslissing

Het gerechtshof:

  • bevestigt de beslissing van de kantonrechter;
  • wijst het verzoek tot vergoeding van kosten af.

Dit arrest is gewezen door mr. Beswerda, in tegenwoordigheid van mr. Arntz als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.

Eén gedachte over “ECLI:NL:GHARL:2014:1260”

  1. Huurovereenkomst tussen DGA en BV
    In de zaak ECLI:NL:GHARL:2016:4969 voert betrokkene aan dat het voertuig ten tijde van de gedraging bedrijfsmatig was verhuurd. Ze heeft een kopie van de huurovereenkomst tussen haarzelf in privé als verhuurder en een bedrijf als huurder, en een uittreksel van de Kamer van Koophandel overlegd, waaruit blijkt dat zij bestuurder en enig aandeelhouder is van het bedrijf.
    De wet en de wetsgeschiedenis bieden geen aanknopingspunt voor de beoordeling of de, in artikel 8 WAHV bedoelde, huurovereenkomst door de betrokkene bedrijfsmatig is aangegaan. Het hof verwijst naar bovenstaand arrest en overweegt dat deze beoordeling dient te geschieden op grond van het feitelijk gebruik van het voertuig en hetgeen door de betrokkene ten bewijze daarvan is overgelegd (ECLI:NL:GHARL:2014:1260).
    Het hof is van oordeel dat betrokkene er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat zij de onderhavige huurovereenkomst bedrijfsmatig is aangegaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *