ECLI:NL:RVS:2010:BL0716

Bij besluit van 17 januari 2008 heeft de raad voor rechtsbijstand Leeuwarden (hierna: de raad) de aanvraag van [appellant] om een toevoeging afgewezen. Gelet op artikel 38, eerste lid, van de Wrb is de rechtzoekende de hem opgelegde eigen bijdrage van rechtswege verschuldigd aan degene die hem rechtsbijstand verleent. Dat in dit geval de toevoeging tussentijds is beëindigd en de toenmalige gemachtigde de declaratie inclusief de eigen bijdrage vergoed heeft gekregen, laat onverlet dat [appellant] die eigen bijdrage is verschuldigd aan die gemachtigde.

Lees “ECLI:NL:RVS:2010:BL0716” verder

ECLI:NL:RVS:2009:BH9243

Bij besluit van 18 september 2006 heeft de Raad voor Rechtsbijstand ‘s-Gravenhage (hierna: de Raad voor Rechtsbijstand) een aanvraag van de vereniging ‘Vereniging Surinaamse Nederlanders’ (hierna: de VSN) om gesubsidieerde rechtsbijstand afgewezen. Anders dan de VSN betoogt, heeft de rechtbank terecht overwogen dat artikel 12, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wrb op haar van toepassing is. Nu de VSN ingevolge haar statuten de in het eerste lid vermelde doeleinden mede beoogt te bereiken door het optreden als procespartij of als procesgemachtigde, is de Afdeling, evenals de rechtbank, van oordeel dat de VSN mede is opgericht voor het voeren van gerechtelijke procedures. Een rechtspersoon kan slechts bij uitzondering aanspraak maken op van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand.

Lees “ECLI:NL:RVS:2009:BH9243” verder

ECLI:NL:RVS:2008:BC6440

Ingevolge de Wet op de rechtsbijstand wordt rechtsbijstand niet verleend indien de daartoe strekkende aanvraag wordt gedaan door een rechtspersoon die is opgericht met het doel om een gerechtelijke procedure te voeren. Met de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat het doel van appellante gericht is op het voeren van gerechtelijke procedures. Dat het voeren van dergelijke procedures niet in alle gevallen noodzakelijk is en hiernaast ook andere middelen worden ingezet doet, anders dan appellante betoogt, aan dat oordeel niet af. Een rechtspersoon kan slechts bij uitzondering aanspraak maken op van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand.

Lees “ECLI:NL:RVS:2008:BC6440” verder