14 nieuwe verkeersborden per 1 juli 2017

De nieuwe borden zijn vooral bedoeld om meer duidelijkheid te bieden aan weggebruikers. Nu worden vaak in verschillende gemeenten nog diverse borden gebruikt voor identieke situaties, wat tot verwarring kan leiden. Met de nieuwe borden kunnen tram- of busbanen en de combinatie hiervan beter worden aangegeven. Vergelijkbare nieuwe borden zijn er voor rijbanen die alleen toegankelijk zijn voor tractors en vrachtwagens. Ook zijn er nieuwe borden die uitwijkplaatsen aangeven. Op smalle wegen kun je een uitwijkplaats gebruiken om tegenliggers makkelijker te laten passeren.

Voorbereiding besluit

Een ontwerp van dit besluit is voorgelegd aan het College van procureurs-generaal en aan de Expertgroep Voorbereiden van vtsPN (voorziening tot samenwerking Politie Nederland). De commentaren zijn verwerkt, waarbij in het bijzonder de motivering voor de nieuwe verkeersborden in de nota van toelichting is verbeterd. Vervolgens heeft voorhang plaatsgevonden bij de Eerste en Tweede Kamer ingevolge artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994.

Met deze wijzigingen in bijlage I van het RVV 1990 worden op voorstel van de normcommissie verkeerstekens van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) een aantal nieuwe verkeersborden ingevoegd die vooral bijdragen aan de duidelijkheid in het verkeer in een aantal situaties.

Publicatie Staatsblad

Het besluit om per 1 juli 2017 nieuwe verkeersborden in te voeren, betreft het Besluit van 24 april 2017 tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (enkele technische aanpassingen), en is bekendgemaakt in Staatsblad 2016, 427. Dit besluit brengt een aantal wijzigingen aan in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

Tram- of busbanen of -stroken

Het betreft in de eerste plaats de mogelijkheid tram- of busbanen of -stroken en de combinatie daarvan aan te geven via borden met de vorm van gebodsborden in plaats van, zoals nu de praktijk is, via algemene verbodsborden met daarbij op een onderbord de uitzondering voor genoemde categorieën. Dezelfde verandering geldt voor het aangeven van de rijbaan of rijstrook die uitsluitend bestemd is voor lijnbussen en vrachtauto’s of uitsluitend voor vrachtauto’s. Het betreft hier de nieuwe borden F13 tot en met F22.

De borden hebben tot gevolg dat andere weggebruikers de doelgroepstrook niet mogen gebruiken, maar de omschrijving van de werking is tevens zodanig dat verplicht gebruik door de doelgroep niet aan de orde is. De gevolgen van de nieuwe borden zijn in dat opzicht niet anders dan al bekend was van de verbodsconstructie.

Passeerstroken

In de tweede plaats was eenduidigheid in de bebording gewenst voor passeerstroken, waarin landbouwvoertuigen rijden of even stilstaan om het andere verkeer de gelegenheid te bieden sneller te kunnen doorrijden. De wijziging brengt door een nieuw verkeersbord in de vorm van gebodsbord F11 deze eenduidigheid.

Grote voordelen van ondersteuning van deze verkeersmaatregel vanuit het RVV 1990 zijn bovendien dat er door plaatsing van het nieuwe bord een verplichting ontstaat voor bestuurders van landbouwvoertuigen om de passeerstroken werkelijk te gebruiken en dat de stroken niet meer kunnen worden gebruikt door overig verkeer als oneigenlijke parkeerplaats.

Uitwijkplaatsen

Ten slotte wordt een nieuw informatief verkeersbord ingevoerd om een uitwijkplaats op smalle wegen mee te kunnen aangeven. Dit is wenselijk, omdat er een duidelijke behoefte is gebleken om weggebruikers in dit soort gevaarlijke situaties te helpen. Daarom zijn in de praktijk in dit soort situaties inmiddels veel verschillende door wegbeheerders zelf bedachte borden geplaatst. Die veelvormigheid in borden doet enigszins afbreuk aan de duidelijkheid die juist het belangrijkste motief is om dit soort borden te plaatsen, dus er is een voldoende motief om nu een standaardmodel aan te bieden. De nieuwe borden, het zijn er twee om uitwijkplaatsen aan beide zijden van de weg helder te kunnen aanduiden, hebben de nummers L20 en L21 gekregen.

Vanuit het ministerie zal tijdig voorlichting worden verstrekt gericht op weggebruikers en leveranciers van leermiddelen voor de verkeerstheorie, met als doel deze te wijzen op de nieuwe verkeersborden en de betekenis daarvan.

Kosten wegbeheerders

In Nederland is het beheer van de wegen geregeld in de Wegenwet. De rijkswegen worden beheerd door Rijkswaterstaat, de provinciale wegen door de provincies en de lokale wegen door de gemeenten. Particulieren kunnen eigen (afgesloten) wegen en openbare wegen in bezit hebben.
Het doorvoeren van de nieuwe verkeersborden kan beperkte financiële lasten veroorzaken bij wegbeheerders, maar omdat deze borden in het teken staan van het bieden van mogelijkheden tot verduidelijking van de huidige praktijk en niet een drastische verandering tot doel hebben, behoeft bij de invoering van dit besluit niet op stel en sprong de bebording te worden aangepast. Wegbeheerders kunnen dus werken met een eigen planning.

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Niet alleen het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 is gewijzigd. Om overtredingen van de 14 nieuwe verkeersborden te sanctioneren, moest de wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften worden gewijzigd.
Derhalve is op 1 juli 2017 ook de bijlage, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, gewijzigd. Deze wijzigingen zijn bekend gemaakt in Staatsblad 2015, 500.

Administratieve sancties & feitcodes

Ingevolge artikel 62 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) zijn weggebruikers verplicht gevolg te geven aan verkeersborden.

Artikel 62 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) luidt als volgt:

Weggebruikers zijn verplicht gevolg te geven aan de verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden.

Op grond van dit artikel in combinatie met de verkeersborden F11, F13, F15, F17, F19 en F21 kan – in geval van overtreding – een administratieve sanctie worden opgelegd.

De administratieve sancties verschillen per categorie in hoogte. Categorie-indeling B is als volgt:
1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen;
2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;
3 – Bromfietsers en snorfietsers;
4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;
5 – Voetgangers;
6 – Overige weggebruikers;
7 – Gezagvoerders/schippers;
8 – Een ieder.

Artikel 62 jo. verkeersbord F11 RVV 1990

Verkeersbord F11 Verplicht gebruik passeerstrook (rijstrook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
Verkeersbord F11 Verplicht gebruik passeerstrook, uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h

Feitcode R598 – als bestuurder van een motorvoertuig dat niet sneller kan of mag rijden dan 25 km/h in strijd met bord F11 geen gebruik maken van de voor dat motorvoertuig verplichte passeerstrook

 • 90 euro sanctie voor categorie 1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen

 

 

Artikel 62 jo. verkeersbord F13 RVV 1990
Feitcode R599a – als bestuurder van een motorvoertuig, niet zijnde een lijnbus, in strijd met bord F13 gebruik maken van een uitsluitend voor lijnbussen bestemde rijbaan of rijstrook

Verkeersbord F13 Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen
Verkeersbord F13 Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen
 • 90 euro sanctie voor categorie 1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen;
 • 90 euro sanctie voor categorie 2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;
 • 60 euro sanctie voor categorie 3 – Bromfietsers en snorfietsers;
 • 35 euro sanctie voor categorie 4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;


Artikel 62 jo. verkeersbord F15 RVV 1990

Feitcode R599b – als bestuurder van een motorvoertuig in strijd met bord F15 gebruik maken van een uitsluitend voor trams bestemde rijbaan of rijstrook

Verkeersbord F15 Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen
Verkeersbord F15 Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen
 • 90 euro sanctie voor categorie 1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen;
 • 90 euro sanctie voor categorie 2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;
 • 60 euro sanctie voor categorie 3 – Bromfietsers en snorfietsers;
 • 35 euro sanctie voor categorie 4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;


Artikel 62 jo. verkeersbord F17 RVV 1990

Feitcode R599c – als bestuurder van een motorvoertuig, niet zijnde een lijnbus, in strijd met bord F17 gebruik maken van een uitsluitend voor lijnbussen en trams bestemde rijbaan of rijstrook

Verkeersbord F17 Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams
Verkeersbord F17 Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams
 • 90 euro sanctie voor categorie 1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen;
 • 90 euro sanctie voor categorie 2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;
 • 60 euro sanctie voor categorie 3 – Bromfietsers en snorfietsers;
 • 35 euro sanctie voor categorie 4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;


Artikel 62 jo. verkeersbord F19 RVV 1990

Feitcode R599d – als bestuurder van een motorvoertuig, niet zijnde een vrachtauto of lijnbus, in strijd met bord F19 gebruik maken van een uitsluitend voor vrachtauto’s en lijnbussen bestemde rijbaan of rijstrook

Verkeersbord F19 Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen
Verkeersbord F19 Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen
 • 90 euro sanctie voor categorie 1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen;
 • 90 euro sanctie voor categorie 2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;
 • 60 euro sanctie voor categorie 3 – Bromfietsers en snorfietsers;
 • 35 euro sanctie voor categorie 4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;

 

Artikel 62 jo. verkeersbord F21 RVV 1990
Feitcode R599e – als bestuurder van een motorvoertuig, niet zijnde een vrachtauto, in strijd met bord F21 gebruik maken van een uitsluitend voor vrachtauto’s bestemde rijbaan of rijstrook

Verkeersbord F21 Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s
Verkeersbord F21 Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s
 • 90 euro sanctie voor categorie 1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen;
 • 90 euro sanctie voor categorie 2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;
 • 60 euro sanctie voor categorie 3 – Bromfietsers en snorfietsers;
 • 35 euro sanctie voor categorie 4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *